Kamis, 22 Desember 2011

Poskan judulKISAH IMAM SYAFII KE-6Imam Syafi’i r.a. (150H –204H )

Method Penulisan Kitab-Kitab Qadim
          Berhubung dengan method penulisankitab “Al-Hujjah” dan lain-lain belum dapatkita pastikan dengan yakin kerana sikapasalnya tida kita temuikemungkinan masihlagi ada naskah asalnya dan kemungkinanjuga ianya sudah hilang atau rosak dimakanzaman. Walaubagaimanapun ia tidakterkeluar – ini hanya satu kemungkinan sahaja – dari method penulisan zamannya yangdipengaruhi dengan aliran pertentangan mazhab-mazhab fuqaha’ di dalam beberapamasalahumpamanya pertentangan yang berlaku di antara mazhab beliau dengan MazhabHanafi da juga Mazhab Maliki. Keadaan ini dapat kita lihat dalam penulisan kitab “Al-Um” yang pada asalnya adalah kumpulan dari beberapa buah kitab Mazhab Qadimnya. Setiapkitab itu masing-masing membawa tajuknya yang tersendirikemudian kita itu puladipecahkan kepada bab-bab kecil yang juga mempunyai tajuk-tajuk yang tersendiri. Didalam setiap bab ini dimuatkan dengan segala macam masalah fiqah yang tunduk kepadatajuk besar iaitu tajuk bagi sesuatu kitabumpamanya kitab “Al-Taharah”, ia mengandungitiga puluh tujuh tajuk bab kecilkesemua kandungan bab-bab itu ada kaitannya denganKitab “Al-Taharah”.
Perawi Mazhab Qadim
Ramai di antara para sahabatnya di Iraq yang meriwayat fatwa qadimnyadi antara merekayang termasyhur hanya empat orang sahaja :

*      Abu ThaurIbrahim bin Khalid yang wafat pada tahun 240H.
*       Al-Za’farani, Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah yang wafat pada tahun
*      260H.Al-Karabisi, Al-Husain bin ‘Ali bin Yazid, Abu ‘Ali yang wafat pada tahun245H
*      .Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241H.
Menurut Al-Asnawi, Al-Syafi’i adalah ‘ulama’ pertama yang hasil penulisannya meliputibanyak bab di dalam Ilmu Fiqah.
Perombakan Semula Kitab-kitab Qadim
Perpindahan beliau ke Mesir pada tahun 199H menyebabkan berlakunya satu rombakanbesar terhadap fatwa lamanya. Perombakan ini adalah berpuncak dari penemuan beliaudengan dalil-dalil baru yang belum ditemuinya selama iniatau kerana beliau mendapatihadis-hadis yang sahih yang tidak sampai ke pengetahuannya ketika beliau menulis kitab-kitab qadimnyaatau kerana hadis-hadis itu terbukti sahihnya sewaktu beliau berada diMesir sesudah kesahihannya selama ini tidak beliau ketahuiLalu dengan kerana itu beliautelah menolak sebahagian besar fatwa lamanya dengan berdasarkan kepada prinsipnya :Apabila ditemui sesebuah hadis yang sahih maka itulah Mazhab saya”.
Di dalam kitab Manaqib Al-Syafi’i”, Al-Baihaqi telah menyentuh nama beberapa buah kitablama (Mazhab Qadim) yang disemak semula oleh Al-Shafi’i dan diubah sebahagianfatwanyadi antara kitab-kitab itu ialah :-
1. Al-Risalah
2. Kitab al-Siyam
3.
 Kitab al-Sadaq
4.
 Kitab al-Hudud
5.
 Kitab al-Rahn al-Saghir
6.
 Kitab al-Ijarah
7.
 Kitab al-Jana’iz
Menurut Al-Baihaqi lagi Al-shafi’i telah menyuruh supaya dibakar kitab-kitab lamanya yangmana fatwa ijtihadnya telah diubah. Catatan Al-Baihaqi itu menunjukkan bahawa Al-Shafi’imelarang para sahabatnya meriwayat pendapat-pendapat lamanya yang ditolak kepadaorang ramai. Walaupun begitu kita masih menemui pendapat-pendapat itu berkecamuk disana-sini di dalam kitab-kitab fuqaha’ mazhabnya samada kitab-kitab yang ditulis fuqahayang terdahulu atau pun fuqaha’ yang terkemudian.
Kemungkinan hal ini berlaku dengan kerana kitab-kitab lamanya yang diriwayatkan olehAl-Za’farani, Al-Karabisi dan lain-lain sudah tersebar dengan luasnya di Iraq dan diketahuiumumterutamanya di kalangan ulama dan mereka yang menerima pendapat-pendapatnya itu tidak mengetahui larangan beliau itu.
Para fuqaha’ itu bukan sahaja mencatat pendapat-pendapat lamanya di dalam penulisanmerekamalah menurut Al-Nawawi ada di antara mereka yang berani mentarjihkanpendapat-pendapat itu apabila mereka mendapatinya disokong oleh hadis-hadis yangsahih.
Pentarjihan mereka ini tidak pula dianggap menentangi kehendak Al-Shafi’i, malahan itulahpendapat mazhabnya yang berdasarkan kepada prinsipnya : “Apabila ditemui sesebuahhadis yang sahih maka itulah mazhab saya”.
Tetapi apabila sesuatu pendapat lamanya itu tidak disokong oleh hadis yang sahih kitaakan menemui dua sikap di kalangan fuqaha’ Mazhab Al-Syafi’i :

Pertamanya :
 Pendapat itu harus dipilih dan digunakan oleh seseorang mujtahid MazhabAl-Syafi’i atas dasar ia adalah pendapat Al-Syafi’i yang tidak dimansuhkan olehnyakeranaseseorang mujtahid (seperti Al-Syafi’iapabila ia mengeluarkan pendapat barumya yangbercanggah dengan pendapat lamanya tidaklah bererti bahawa ia telah menarik pendapatpertamanyabahkan di dalam masalah itu dianggap mempunyai dua pendapatnya.
                                                     
Keduanya : Tidak harus ia memilih pendapat lama ituInilah pendapat jumhur fuqahaMazhab Al-Syafi’i kerana pendapat lama dan baru adalah dua pendapatnya yangbertentangan yang mustahil dapat diselaraskan kedua-duanya

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar